Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

SikaSwell S-2

SikaSwell S-2 - водонабъбващо полиуретаново лепило

Описание

Еднокомпонентен полиуретанов уплътнител, който набъбва при контакт с вода.

За водонепропускливи конструкции и фиксиране на SikaSwell® –P профили или инжекционни маркучи Sika® -Injectoflex: Уплътняване: ■ Конструктивни фуги Отвори за тръби и армировка в стени и подови плочи Всякакъв вид прониквания и конструктивни фуги Конструктивни фуги при кабелопроводи и др. Фиксиране: Система Sika® Injectoflex Тип НР и Тип NS SikaSwell® –P профили Характеристики / Предимства Лесно полагане Добра адхезия към различни основи Оптимална степен на набъбване, без повреда на пресния бетон по време на втвърдяване Високоикономичен Набъбва при контакт с вода Постоянна водонепропускливост Приложим при изработване на различни детайли Данни за продукта Форма Цвят Оксидно червен Опаковка 600 ml мека опаковка - салам (20 салама/кутия, 48 кутии/палет) 300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша/кутия, 112 кутии/палет) Съхранение Условие на съхранение / Срок на годност 9 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място при температура от +5°С до +25°С. Технически данни Химична основа 1-компонентен полиуретан, втвърдяващ във влажна среда Плътност 1,33 kg/l (+23°С) 2 SikaSwell 2/3 ® S-2 Време за образуване на коричка 2 часа (+23°С / 50 % относителна влажност) Скорост на втвърдяване След 1 ден: ~2.0 mm (+23°С / 50 % относителна влажност) След 10 дни: ~10.0 mm (+23°С / 50 % относителна влажност) Свличане по вертикала < 2 mm Промяна на обема 1 ден в сладка вода: < 25 % 7 дни в сладка вода: > 100 % При контакт със солена вода, набъбващата способност намалява и се забавя. Физико-механични свойства Твърдост по Шор А В набъбнало състояние (7 дни в сладка вода): >10 В ненабъбнало състояние (7 дни: +23°С / 50 % отн. влажност): 40-60 Информация за системата Детайли по полагането Качество на основата Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха или леко влажна, без повърхностни замърсители. Подготовка на основата Всички свободни и ронещи се частици, циментово мляко, остатъци от боя и други влошаващи адхезията материали трябва да бъдат премахнати чрез подходяща ръчна или механична обработка. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°С min. / +35°С max. Околна температура +5°С min. / +35°С max. Влажност на основата Основата трябва да е суха или леко влажна. Инструкции за полагане За фиксиране на SikaSwell® –P профили и инжекционни маркучи Sika® Injectoflex: Нанесете SikaSwell S-2 (през равностранен триъгълен отвор в дюзата около 5 mm) върху подготвената основа. В случай на неравни основи, екструдираният материал SikaSwell S-2 да се съобрази с необходимостта от подравняване. Профилите SikaSwell® –P или инжекционните маркучи Sika® Injectoflex се притискат добре към прясно положения SikaSwell S-2. Оставете SikaSwell S-2 да втвърдява 2-3 часа преди полагането на бетона. Моля, направете справка с Листа с технически данни на споменатите продукти. Като вграден уплътнител при конструктивни фуги: Използвайте триъгълна дюза, или отрежете дюзата така, че да се получи равномерна екструзия и положете SikaSwell S-2, спазвазвайки следните допуски: Дебелина на конструкцията Размер на екструдирания м-л *Теоретична уплътнена дължина с опаковка от 600 ml *Теоретична уплътнена дължина с опаковка от 300 ml < 30 cm 15 mm 6.2 m 3.1 m 30 – 50 cm 20 mm 3.6 m 1.8 m Начин на полагане / Инструменти 3 SikaSwell 3/3 ® S-2 * Реалната уплътнена дължина може да бъде по-малка от теоретичната, в зависимост от конкретните условия на обекта (грапавост на основата, размер на добавъчните материали и др.). Положете SikaSwell S-2 в средата на бетоновия елемент. Минималното двустранно покритие на уплътнителя с бетон трябва да е 10 cm (за армиран бетон) или 15 cm (за неармиран бетон). При височина на изливане на разтвора < 50 cm, оставете уплътнителят да втвърдява 2-3 часа. При височина на изливане на разтвора > 50 cm, SikaSwell S-2 трябва да втвърдява поне 2 дни. По време на бетониране, уплътнете сместа добре около SikaSwell S-2 за постигане на плътен бетон без шупли и празнини. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти със Sika Colma-Cleaner веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Бележки за полагането / Ограничения SikaSwell S-2 набъбва при контакт с вода. Това не става изведнъж, а бавно, в продължение на няколко часа. Въпреки това, не е препоръчително излагането на SikaSwell S-2 на пряк контакт с вода (Макс. срок до 24 часа, при осигурено отвеждане на водата). Не използвайте SikaSwell S-2 за уплътнение на дилатационни фуги. При бързо покачване на нивото на водата, водоплътността ще бъде осигурена след като SikaSwell S-2 набъбне. В напълно сухо състояние, SikaSwell S-2 се свива до пърноначалните си размери, но набъбва отново при контакт с вода. Въпреки че SikaSwell S-2 е тестван при водно налягане от 0.5 бара, не се препоръчва използването му при водно налягане по-високо от 0.2 бара, поради ограниченото набъбване на материала. При налягане > 0.2 бара, SikaSwell S-2 може да се използва за фиксиране на инжекционните маркучи Sika -Injectoflex, или като допълнителен уплътнител за водоспиращите ленти Sika -Waterbar. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
600 ml мека опаковка - салам 300 ml твърда опаковка - картуш