Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikaflоor-3 QuartzTop (Sika Chapdur), натурал

Sikaflоor-3 QuartzTop (Sika Chapdur), натурал- цветена минерална посипка

Описание

Sikafloor®-3 QuartzTop е еднокомпонентна, предварително смесена, цветена минерална посипка, повърхностен втвърдител за бетон. Състои се от цимент, специално подбрани кварцови минерални агрегати, добавки и пигменти. Sikafloor®-3 QuartzTop осигурява износоустойчиво минерално покритие за монолитни подови системи. Когато се посипе и заглади в пресни бетонни подове, той образува цветна, устойчива на износване, гладка повърхност. Намира приложение в складове, фабрики, търговски центрове, обществени сгради, ресторанти, музеи и др.

Sikafloor® -3 QuartzTop (60) осигурява износоустойчиво минерално покритие за монолитни подови системи. Когато се посипе и заглади в пресни бетонни подове, той образува цветна, устойчива на износване, гладка повърхност  Намира приложение в складове, фабрики, търговски центрове, обществени сгради, ресторанти, музеи и др. Характеристики / Предимства  Добра износоустойчивост  Устойчивост на удар  Икономичен повърхностен втвърдител  Намалява запрашаването  Лесно се почиства  Повишена устойчивост на масла и смазки  Качествено фабрично смесване на съставките  Голямо разнообразие на цветове  Запечатва фибрите по повърхността на бетона Тестове Одобрения / Стандарти Съответства на изискванията на BS 8204, EN 206/1, ACI 304.1R 96 и TR 34. Данни за продукта Форма Външен вид / Цветове Прах Естествен (бетоновосив) Други цветове по заявка. Опаковка 30 kg торби Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство, при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка, в сухи условия на съхранение, при температура от +5°C до +30°C. 2 Sika 2/4 floor® -3 QuartzTop (60) Технически данни Химична основа Естествени минерални агрегати, сортирани и смесени с цимент, добавки и пигменти. Плътност ~ 1.5 ± 0.1 kg/l (обемно плътност на насипен материал) Дебелина на пласта ~ 2.5 – 3.0 mm, при препоръчан разход на материал от ~ 5 kg/m2 Механични / Физични свойства Абразионна устойчивост Клас A9 (EN 13892-3) < 9 cm3 /50 cm2 (5.1 cm3 /50 cm2 ) Информация за системата Структура на системата Използвайте посочените по-долу продукти, съобразно инструкциите в съответния Лист с технически данни. Основа: Прясно положена бетонна плоча (виж Качество на основата) Посипка: Ръчно или машинно нанасяне на Sikafloor® -3 QuartzTop (60) Изравняване на повърхността с хеликоптер или лазерна изравнителна летва. Окончателно заглаждане с хеликоптер. Запечатка: Нанасяне на продукт от серията Sikafloor® ProSeal. Детайли по полагането Разход на материал ~ 5 kg/m2 . Тази стойност не отчита профила на повърхността и загубите. Качество на основата Бетонът да бъде с постоянно качество. Най-добри резултати обикновено се постигат при слягане на бетона от 75 до 110 mm. Плочата да бъде от бетон с добро качество с минимално водоциментно отношение, подходящо за получаване на добре уплътнена плоча. Якостта на натиск да бъде минимум 25 N/mm2 . Препоръчва се използване на суперпластификатори Sikament® или Sika ViscoCrete® за осигуряване на оптимално качество на бетона и оптимална дисперсия на фибрите в сместа, в случай че такива бъдат използвани. Условия за полагане / Ограничения Температура на основата +5°C min. / +35°C max. Околна температура +5°C min. / +35°C max. Относителна влажност на въздуха 30% min. / 98% max. Инструкции за полагане 3 Sika 3/4 floor® -3 QuartzTop (60) Начин на полагане / Инструменти (i) Механично полагане – Автоматично разстилащо устройство, заедно с лазерна изравняваща летва: Разнесете Sikafloor® -3 QuartzTop (60) равномерно върху бетона веднага след заглаждането му при еднократатен разход от 5 kg/m2 . (ii) Ръчно полагане: В зависимост от условията, отстранете повърхностната вода или оставете да се изпари. Разнесете равномерно Sikafloor® -3 QuartzTop (60) върху подравнения бетон на 2 етапа (първи етап: 3 kg/m2 ; втори етап: 2 kg/m2 ). Продуктът да се нанася внимателно без образуване на ивици и вълни по бетонната повърхност. Общ разход на нанасяне 5 kg/m2 . Невнимателното разнасяне на Sikafloor® -3 QuartzTop (60) или посипване от разстояние над 2 метра ще намали плътността на крайното покритие. Уплътняване: Вторият етап на полагане на Sikafloor® -3 QuartzTop (60) трябва да се извърши незабавно след нанасяне на първия. Забележки: - Никога не добавяйте вода към повърхността, където е положена повърхностната посипка. - Полагането на Sikafloor® -3 QuartzTop (60) води до по-бързо от обичайното втвърдяване на бетонната плоча. Ръбовете на плочата, където ще се изливат съседни плочи, трябва да се обработят много внимателно. - Окончателното запечатване на порите и отстраняване на неравностите може да стане с маламашка или хеликоптер. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти с вода веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Време за полагане Времето за полагане на повърхностните посипки се влияе от всяка променлива, която влияе и на изливането на бетона. Следователно то може да се различава съществено в зависимост от специфичните условия. При механично полагане с автоматично разстилащо устройство и лазерна летва, нанасянето може да започне почти веднага след подравняването на бетона, за да може посипката да хидратира. Уплътняването може да започне веднага щом бетонът може да издържи теглото на хеликоптерите. При ръчно полагане, посипката трябва да се нанесе след като по бетона може да се стъпва без върху нега да остават отпечатъци по-дълбоки от 3 – 5 mm. Периодичната проверка на условията и развитието на бетона ще определи правилното време за всеки етап и последователност на полагане. Бележки при полагане / Ограничения Полагането на минералната посипка не бива да се извършва при силен вятър или при много ниска влажност. Не използвайте бетон, при чиято направа са използвани цименти, съдържащи летящи пепели. Това прави сместа лепкава и трудна за обработка. Изменения в характеристиките на бетона, като промяна в количеството на водата или цимента,могат да доведат до леки промени в цвета. Повърхностните посипки дават финишно покритие по пода с леки вариации в цвета, поради естествената разнородност на бетона, върху който се нанасят. За осигуряване на оптимален равномерен цвят е важно операцията по нанасяне да бъде чиста и защитена от атмосферни въздействия. Промените в цвета по време на изсъхване са нормални и следва да се очакват при тази система. Да се положат всички усилия за осигуряване на равномерно нанасяне на Sikafloor® -3 QuartzTop (60). Точното време на полагане и правилните методи на обработка са изключително важни. При ниска относителна влажност на въздуха (под 40%), по повърхността може да се появи помътняване. При висока относителна влажност (над 80%), може да се появи протичане, по- бавно втвърдяване, изсъхване и да се наложи допълнителна обработка. Противохлъзгащите свойства могат да се засилят чрез третиране с химикали. За допълнителна информация виж Технологията на изпълниние. 4 Sika 4/4 floor® -3 QuartzTop (60) Условия на втвърдяване Обработка на повърхността Веднага след приключване на механичната обработка на повърхността, запечатайте Sikafloor® -3 QuartzTop (60) с продукт от серията Sikafloor® ProSeal (виж съответния Лист с технически данни). Тези продукти се нанасят с валяк или чрез пръскане. При образуване на локви, разнесете материала с помощта на валяк. Фуги: След довършителните работи и изрязването на фугите, почистете незабавно остатъците от смазки / шлам. Фугите могат да бъдат уплътнени със Sikaflex® PRO-3WF или друг подходящ уплътнител Sikaflex® , съгласно изискванията за оформление на пода. Температура на основата +10°C +20°C +30°C Пешеходен трафик ~ 18 часа ~ 12 часа ~ 8 часа Пълна експлоатация ~ 10 дни ~ 7 дни ~ 5 дни Готовност за експлоатация Горните стойности зависят от времето за достигане на проектната якост на бетона и се влияят от промяната в околните условия, по-специално температура и относителна влажност на въздуха. Почистване / Поддръжка Методи За поддържане на вида на пода след направата, всички разливи по повърхността на бетона, обработен със Sikafloor® -3 QuartzTop (60) трябва да се отстраняват незабавно и пода да се почиства редовно с ротационни, механични четки, уреди за измиване под налягане, вакумно измиване и др., използвайки подходящи миещи и полиращи препарати. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават, поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химичните продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни

Опаковка
30 kg торби