Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikafloor 2020 тъмно сив - акрилатно подово покритие

Sikafloor 2020 тъмно сив - акрилатно подово покритие

Описание

Sikafloor®-2020 е еднокомпонентно, вододисперсно, цветно акрилатно покритие.

Sikafloor® -2020 намира приложение като декоративно крайно покритие, предотвратяващо отделянето на прах от бетонови подове или циментови замазки положени на закрито или открито.  Гаражи и паркинги с лек трафик  Входове и площадки на обществени сгради, пътеки, тротоари и др.  Тенис кортове, игрища и развлекателни паркове Характеристики/ предимства  Еднокомпонентна, водна дисперсия  Добра абразионна устойчивост  Много добра устойчивост на UV лъчи. Не се обезцветява.  Устойчив на разливи от масла и горива  Добра покривност  Повишена якост и гъвкавост Изпитвания Одобрения/ стандарти Всички посочени стойности на показателите са резултат от вътрешни лабораторни изпитвания. Отговаря на изискванията на EN 13813 SR – B1.5 Данни за продукта Форма Цвят/ външен вид Течност Оксидно червен(~RAL 3009), тъмно сив (~RAL 7030), тъмно зелен (~RAL 6010). Цветовете са ориентировъчни, тъй като интензивността им зависи от условията на нанасяне. Други цветове може да бъдат произведени по заявка. Опаковка 15 литра овални пластмасови баки. Съхранение Условия на съхранение/ срок на годност 12 месеца от датата на производство ако се съхранява на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +5°C до +30°C. Да се защити от измръзване. 2 Sikafloor® 2/5 -2020 Teхнически данни Химична основа Водна дисперсия на акрилна смола. Плътност ~ 1.56 kg/l (при +20°C). Обем на сухото вещество ~ 44% Съдържание на сухо вещество ~ 44% (обемни) / ~ 64% (тегловни) Дебелина на слоя ~ 120 микрона за 2 слоя (грунд+покритие) Физико-механични качества Якост на опън 2.28 Мра (EN-ISO 527) Адхезионна якост > 1.5 N/mm2 (EN 13892-8) Удължение преди скъсване 20.3% (EN-ISO 527) Устойчивост на надраскване >2000 гр (ISO 1518) Абразионна устойчивост 209 mg (16 дни/ +23°C) (UNE 48250-92/ASTM D 4060) (Изпитване по Табер CS10/1000g/1000c) Устойчивост Химическа устойчивост Устойчив на различни химикали. Направете справка с таблицата за химическа устойчивост на материала. Системи Структура на системите Нанесете 2-3 слоя от материала. Върху порести основи е препоръчително първият слой да бъде разреден с 10 тегл.% вода, така че да се осигури максимално добро покриване на порите с материала. Обикновено нанасянето на 2 слоя от материала е достатъчно, при силно пориозни или цветни повърхности може да се наложи нанасянето и на трети слой. Указания за приложение Разходна норма/ дозировка ~ 0.12 – 0.15 l/ m2 / за слой (~0.20 – 0.25 kg/ m2 / за слой) Разхода на материал зависи от пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Покривност ~ 6.7 – 8.3 m2 / l/ за слой (4.0 – 5.0 m2 / kg/ за слой) Качество на основата Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm2 ) якост на сцепление мин. 1.5 N/mm2 . Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък. Подготовка на основата Бетоновата основа трябва да бъде подготвена механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрият напълно. Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, както и изравняването на основата, може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата на Sikafloor® , SikaDur® или Sikagard® . Повърхността на бетона или замазката трябва да бъде грундирана или изравнена, за да се получи гладка повърхност. Здрави петна могат да бъдат отстранени чрез шлайфане. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напъллно преди полагането на продукта с четка и/или прахосмукачка. 3 Sikafloor® 3/5 -2020 Приложение, условия/ ограничения Температура на основата +10°C min. / +30°C max. Температура на околната среда +10°C min. / +30°C max. Влажност на основата < 6% тегловни . Методи за измерване на влагата: с влагомер Sika® -Tramex , „CM” – метод или метод с изсушаване. Не трябва да се появи влага при изпитване съгласно ASTM D 4263 тест (изпитване с полиетиленов найлон). Винаги проверявайте съдържанието на влага в основата преди полагането на материала. Относителна влажност на въздуха 80% макс. относителна влажност. Точка на оросяване Пазете от поява на конденз! Температурата на основата и невтвърдилия под трябва да бъде поне с 3ºC над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и поява нa шупли по повърхността на положения продукт Инструкции за полагане Смесване Sikafloor® -2020 се доставя готов за употреба и единствено е необходимо да се разбърка интензивно преди употреба. Време за смесване 2 минути Уреди за смесване Sikafloor® -2020 трябва да се разбърка механично с помощта на електрически миксер (300-400 об/мин) или друго подходящо оборудване Метод на нанасяне/ инструменти Полагането на материала може да се извърши с валяк с къс или със среден косъм или четка. Вижте раздел «Времена на изчакване/ Припокриване» за информация относно нанасянето на втори слой. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично. Преди да нанесете втори слой от Sikafloor® -2020 върху Sikafloor® -2020, изчакайте предходния слой да спре да лепне. Tемпература на основата Минимално време Максимално време +10°C 30 минути 7 дни +20°C 10 минути 5 дни +30°C 5 минути 5 дни Времена на изчакване/ Припокриване Времената са ориентировъчни и са определени за циментова основа при стандартни лабораторни условия, при промяна в условията на средата или основата се променят и времената на изчакване. 4 Sikafloor® 4/5 -2020 Допълнителни указания за нанасяне/ ограничения По време на полагането и до пълното втвърдяване на материала температурите не бива да падат под +100С. Максималната относителна влажност не бива да е по-висока от 80%. Когато материала се полага в затворени пространства трябва да се осигури адекватна вентилация, за да се отвежда излишната влага. Sikafloor® -2020 не бива да се подлага на постоянен контакт със замърсители. Не допускайте задържането на течности или локви върху повърхността. Прясно положения Sikafloor® -2020 трябва да се защити от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането. Избягвайте образуването на локви и прекалено напластяване от Sikafloor® - 2020 по повърхността. Блясъка на повърхността зависи от условията на полагане (температура и влажност) и абсорбиращата способност на основата. Ако е необходимо нагряване не използвайте газ, масло, парафин или други твърди горива, те отделят големи количества СО2 и водни пари при горенето си, които могат да окажат негативно влияние на покритието. За отопление използвайте само електрически вентилаторни системи. Условия на втвърдяване Температура Пешеходен трафик Напълно втвърдява +10°C ~ 12 часа ~ 24 часа +20°C ~ 3 часа ~ 12 часа +30°C ~ 1 час ~ 8 часа Положеният материал може да се натоварва след Времената за втвърдяване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата Почистване/ Поддръжка Методи За да се осигури добър външен вид на пода, трябва излишъка от Sikafloor® - 2020 да се отстрани веднага и периодично да се прави почистване с метла, машина за почистване с въртящи се четки или прахосмукачка. Не прилагайте мокро почистване поне до 2 седмици след полагането на материала. Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последното издание на Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсилогична и друга информация, свързана с безопасността.

Опаковка
15 литра овални пластмасови баки.