Каталог строителство
Всички продукти и материали
Саморазливни подове

Sikafloor-156 (AB) - епоксиден грунд

Sikafloor-156 (AB) - епоксиден грунд

Описание

Нисковискозен двукомпонентен свързващ материал на базата на епоксидна смола, не съдържа разтворители.

Като грунд или свързващо вещество върху бетон, циментови и епоксидни замазки; За нормални до силно абсорбиращи повърхности; Грунд за всички Sika епоксидни и PUR подове; Свързващ мост за изравнителни и подови замазки; За вътрешна и външна употреба; Характеристики/ предимства Нисък вискозитет Добра дълбочина на проникване Силно сцепление Лесно полагане Кратки периоди на изчакване Многофункционален Може да се използва и за външна употреба Данни за продукта Форма Цвят/ външен вид Смола - комп A: прозрачна течност Втвърдител - комп B: кафеникава течност Опаковка комп A: 1.875 кг, 7.5 кг и 18.75 кг комп B: 0.625 кг, 2.5 кг и 6.25 кг комп A+B: 2.5 кг, 10 кг и 25 кг готов за смесване продукт Голями разфасовки: комп A: 180 кг и 1000 кг варели комп B: 60 кг, 180 кг и 1000 кг варели Съхранение Условия на съхранение/ срок на годност 24 месеца от датата на производство ако се съхранява на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +5°C до +30°C. 2 Sikafloor® 2/9 -156 Teхнически данни Химична основа Епоксид Плътност комп A: ~ 1.10 kg/l комп B: ~ 1.02 kg/l (DIN EN ISO 2811-1) комп А+В: ~ 1.1 kg/l Всички стойности за плътността са при +23°C. Съдържание на сухо вещество ~ 100% (обемни) / ~ 100% (тегловни) Физико-мeханични качества Якост на натиск смола : ~ 55 N/mm2 (30 дни / +23°C/ 50% отн. влажност) (EN 196-1) замазка: SR-156 смесен 1:10 с пясък с подходяща зърнометрия, описан по- долу Якост на огъване смола : ~ 15 N/mm2 (30 дни / +23°C/ 50% отн. влажност) (EN 196-1) замазка: SR-156 смесен 1:10 с пясък с подходяща зърнометрия, описан по- долу Адхезия > 1.5 N/mm² (разрушаване в бетона) (ISO 4624) Твърдост по Шор D 83 (7 дни / +23°C/ 50% отн. влажност) (DIN 53 505) Устойчивост Химическа устойчивост Устойчив към много химикали. За подробна информация поискайте таблицата с данни за химическата устойчивост на продукта. Въздействие* Суха горещина Постоянно +50°C Краткотрайно излагане макс. 7 дни +80°C Краткотрайно излагане макс. 12 часа +100°C Tермична устойчивост Краткотройно излагане на водна пара до +80°C ( почистване с пароструйка) *Без едновременна химическа и механична експозиция. USGBC LEED Rating Sikafloor® -156 отговаря на изискванията на LEED EQ Кредит 4.2: Ниско емисионни материали: бои и покрития SCAQMD Meтод 304-91 съдържание на летливи компоненти < 100 г/л 3 Sikafloor® 3/9 -156 Системи Структура на системите Грунд: ниско/ средно пориозна бетонова основа: 1 x Sikafloor® -156 силно пориозна бетонова основа: 2 x Sikafloor® -156 Тънка изравнителна замазка/ грапавост на повърхността < 1мм: Грунд : 1 x Sikafloor® -156 Изравнителна замазка: 1 x Sikafloor® -156 + кв. пясък (0.1-0.3 мм) + Extender T Тънка изравнителна замазка/ грапавост на повърхността до 2 мм: Грунд : 1 x Sikafloor® -156 Изравнителна замазка: 1 x Sikafloor® -156 + кв. пясък (0.1-0.3 мм) + Extender T Замазка с дебелина на слоя 15-20 мм/ замазка за изпълнение на поправки: Грунд: 1 x Sikafloor® -156 Свързващ мост: 1 x Sikafloor® -156 Замазка: 1 x Sikafloor® -156 смесен с кварцов пясък В практиката следната пясъчна смес се е оказала подходяща за замазки ( гранулометрия на пясъка за слой с дебелина 15-20мм) 25 об.ч кварцов пясък 0.1 – 0.5 мм 25 об.ч кварцов пясък 0.4 – 0.7 мм 25 об.ч кварцов пясък 0.7 – 1.2 мм 25 об.ч кварцов пясък 2.0 – 4.0 мм Най-големия размер на зърното трябва да е максимум 1/3 от дебелината на слоя. Добавъчните материали и сместа трябва да се определят в зависимост от формата на зърната и температурата на полагане. Указания за приложение Вид система Продукт Разход Грунд 1 – 2 x Sikafloor® -156 1 – 2 x 0.3- 0.5 kg/m² Тънка изравнителна замазка /грапавост на повърхността < 1мм/ 1 тегл.ч Sikafloor® -156 + 0.5 тегл.ч кварцов пясък (0.1-0.3мм) +0,015 тегл.ч Extender T 1.4 kg/m2 /mm Тънка изравнителна замазка /грапавост на повърхността до 2 mm/ 1 тегл.ч Sikafloor® -156 + 1 тегл.ч кварцов пясък (0.1-0.3мм) +0,015 тегл.ч Extender T 1.6 kg/m2 /mm Свързващ мост 1 – 2 x Sikafloor® -156 1 – 2 x 0.3-0.5 kg/m² Замазка (дебелина на слоя 15-20 мм)замазка за поправка и ремонт 1 тегл.ч Sikafloor® -156 + 10 тегл.ч кварцов пясък 2.2 kg/m2 /mm Разходна норма/ дозировка Tези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби Качество на основата Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm2 ) якост на сцепление мин. 1.5 N/mm2 . Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. Върху проблемни основи, напр. силно абсорбиращи циментови повърхности се препоръчва полагането на материала върху пробен участък, така че да се осигури получаването на повърхност без наличие на пори след нанасяне на грунда. 4 Sikafloor® 4/9 -156 Подготовка на основата Бетоновата основа трябва да бъде подготвена механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне а повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрият напълно. Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, както и изравняването на основата, може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата на Sikafloor® , SikaDur® или Sikagard® . Повърхността на бетона или замазката трябва да бъде грундирана или изравнена за да се получи гладка повърхност. Здрави петна могат да бъдат отстранени чрез шлифоване. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напъллно преди полагането на продукта с четка и/или прахосмукачка. Приложение, условия/ ограничения Температура на основата +10°C min. / +30°C max. Температура на околната среда +10°C min. / +30°C max. Влажност на основата < 4% съдържание на влага . Методи за измерване на влагата: с влагомер Sika® -Tramex , „CM” – метод или метод с изсушаване. Не трябва да се появи влага при изпитване съгласно ASTM тест (изпитване с полиетиленов найлон). Относителна влажност на въздуха 80% макс. относителна влажност. Точка на оросяване Пазете от поява на конденз! Температурата на основата и невтвърдилия под трябва да бъде поне с 3ºC над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и поява нa шупли по повърхността на положения продукт. Забележка: В условията на ниски температури и висока влажност се увеличава вероятността за образуване на шупли по повърхността. Инстр. за полагане Смесване комп A : комп B = 75 : 25 (по маса) Време за смесване Преди смесването разбъркайте комп. А механично. Когато цялото количество от комп. В е прибавено към комп. А продължете смесването още три минути до получаване на еднородна смес. След като се смесят комп. А и комп. В се добавя кварцовия пясък и ако е необхпдимо Extender T и разбъркването продължава още 2 минути до получаване на еднородна смес. Сместа се пресипва в чист съд и се разбърква за кратко. Трябва да се избягва прекалено дългото миксиране, за да се предотврати въвличането на въздух в сместа. Уреди за смесване Sikafloor® -156 трябва да се разбърка механично с помощта на електрически миксер (300-400 об/мин) или друго подходящо оборудване За приготвяне на замазка използвайте миксер с принудително действие и планетарна бъркалка. Гравитачните миксери не са подходящи. Метод на нанасяне/ инструменти Преди нанасяне, измерете съдържанието на влага в основата, относителната влажност и точката на оросяване. Ако влажноста на основата е по-висока от 4%, трябва да се използва Sikafloor®EpoCem® система като временна бариера срещу влагата. Грунд: Убедете се че слоят който покрива основата е непрекъснат и без наличие на пори. Ако е необходимо нанесете 2слоя от материала. Нанесете Sikafloor® -156 с четка, валяк или разпределителен гребен. За предпочитане е полагането да става с разпределителен гребен и след това заравняване с валяк в 5 Sikafloor® 5/9 -156 противоположна посока. Изравнителна замазка: Грапавите повърхности трябва да се изравнят. Нанасяйте изравнителната замазка с помощта на разпределителен гребен/ маламашка до желаната дебелина. Свързващ мост: Нанесете Sikafloor® -156 с четка, валяк или разпределителен гребен. За предпочитане е полагането да става с разпределителен гребен и след това заравняване с валяк в противоположна посока. Замазки за изпълнение на поправки: Нанесете слоя от замазка върху все още лепнещият, свързващ мост от Sikafloor® -156, с помощта на изравнителни летви и водещи релси ако е необходимо. След кратко изчакване уплътнете и загладете с мистрия или шлифовъчна тава с покритие от Тефлон /машинно/ (обикновено с 20-90 оборота в минута) Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употреба с Разредител С. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично Tемпература Време +10°C ~ 60 минути +20°C ~ 30 минути Време за обработване +30°C ~ 15 минути Времена на изчакване преди нанасяне на продукти несъдържащи разтворители върху Sikafloor® -156 : Температура на основата минимум максимум +10°C 24 часа 4 дни +20°C 12 часа 2 дни +30°C 6 часа 1 ден Времена на изчакване преди нанасяне на продукти съдържащи разтворители върху Sikafloor® -156 Температура на основата минимум максимум +10°C 36 часа 6 дни +20°C 24 часа 4 дни +30°C 12 часа 2 ден Времена на изчакване/ възможност за нанасяне на ново покритие Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата – температура и относителна влажност. 6 Sikafloor® 6/9 -156 Допълнителни указания за нанасяне/ ограничения Да не се полага Sikafloor® -156 върху основи с повишаваща се влага. Прясно положения Sikafloor® -156 трябва да се защити от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането. Замазката от Sikafloor® -156 е неподходяща за инцидентен или перманентен контакт с вода докато не се запечати отгоре с покритие. За да се определи подходящия състав и размери на пълнителя в замазката, трябва да се направят предварителни изпитвания. Полагането на материала на открито да става само при понижаващи се температури. Ако се положи при повишаващи се температури има опасност от образуване на мехури в покритието. При поява на мехури в покритието те могат да се отстранят чрез сухо шлайфане и полагане на Sikafloor® -156 смесен с около 4% Extender T. Инструменти: Препоръчан доставчик на инструменти: PPW-Polypan-Werkzeuge GmbH, тел.: +49 40/5597260, www.polyplan.com Конструкционните фуги изискват предварителна обработка. Да се обработват както следва: - статични пукнатини: запълнете и изравнете със SikaDur или Sikafloor® епоксидна смола - динамични пукнатини: да се определи размера и ако е необходимо да се направи премостване с покритие от еластичен материал или пукнатината да се третира като подвижна фуга. Неправилната преценка и третиране на пукнатините може да намали дълготрайността и да предизвика появата на нови пукнатини. Комбинацията от следните фактори: наличие на подово отопление или високи температури на околната среда и високо натоварване на покритието, може да доведе до появата на отпечатъци по повърхността на смолата. Ако е необходимо нагряване не използвайте газ, масло, парафин или други твърди горива, те отделят големи количества СО2 и водни пари при горенето си, които могат да окажат негативно влияние на покритието. За отопление използвайте само електрически вентилаторни системи Условия на втвърдяване Температура Пешеходен трафик Лек трафик Напълно втвърдяване +10°C ~ 24 часа ~ 5 дни ~ 10 дни +20°C ~ 12 часа ~ 3 дни ~ 7 дни +30°C ~ 6 часа ~ 2 дни ~ 5 дни Положеният материал може да се натоварва след Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Опаковка
комп A: 1.875 кг, 7.5 кг и 18.75 кг комп B: 0.625 кг, 2.5 кг и 6.25 кг комп A+B: 2.5 кг, 10 кг и 25 кг готов за смесване продукт