Каталог строителство
Всички продукти и материали
Силикони, пяни

Sikaflex Construction

Sikaflex Construction бетоново сив /600 - PU фасадна фуга

Описание

Sikaflex-Construction е уплътнител, разработен на базата на полиуретан, предназначен за употреба в промишленото и високото строителство. Sikaflex- Construction е еднокомпонентен материал и се доставя във вид готов за употреба. Чрез реакция с влажността от въздуха Sikaflex-Construction се омрежва до получаване на еластичен уплътнител.

Sikaflex® -Construction (D) се използва като многоцелеви уплътнител за уплътняване на дилатационни и конструктивни/изолационни фуги в строителството, около прозорци и врати, окачени фасади, облицовки и др. в бетон, тухли, дърво, метал, PVC профили и конструкции и т.н. Характеристики / Предимства  Деформационна способност 25%  Отлична адхезия към различни основи  Втвърдяване без образуване на мехурчета  Много къса нишка на късане  Бързо образуване на коричка  Висока устойчивост на разкъсване Тестове Одобрения / Стандарти ISO 11600 Класификация F 25 HM Данни за продукта Форма Цветове Бял, бетоново сив Опаковка 600 ml мека опаковка - салам (20 салама/кутия) 300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша/кутия) Съхранение Условие на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +10°С до +25°С. Технически данни Химична основа 1-компонентен полиуретан, втвърдяващ във влажна среда Плътност ~ 1.29 kg/l (цвят бетоново сив) (DIN 53479) Време за образуване на коричка ~ 60 минути (+23°C / 50% отн. вл.) Скорост на втвърдяване ~ 1 mm / 24 часа (+23°C / 50% отн. вл.) 2 Sikaflex 2/4 ® -Construction (D) Деформационна способност 25% Размери на фугата Мин. ширина = 10 mm / макс. ширина = 35 mm Свличане по вертикална повърхност 0 mm, много добра (EN ISO 7390) Работна температура -40°C до +70°C Физико-механични свойства Якост на разкъсване ~ 6 N/mm (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53515) Твърдост по Шор А ~ 30 след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53505) E-Модул ~ 0.45 N/mm2 при 100% удължение (+23°C / 50% отн. вл.) (EN ISO 8340) Удължение при скъсване ~ 700% (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53504) Еластично възстановяване > 70% (+23°C / 50% отн. вл.) (EN ISO 7389 B) Информация за системата Детайли по полагането Ширината на фугата трябва да бъде проектирана в съответствие с деформационната способност на уплътнителя. По принцип ширината на фугата трябва да бъде > 10 mm и < 35 mm. Трабва да се спазва отношението ширина към дълбочина ~ 2 : 1. Стандартни проектни размери на бетонни елементи съгласно DIN 18 540 /таблица 3: Разстояние между фугите 2 m 2 - 3.5 m 3.5 - 5 m 5 - 6.5 m 6.5 - 8 m Проектна ширина на фугата 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm Мин. ширина на фугата 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm Дълбочина на фугата 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm Минималната ширина на периметрова фуга около прозорци: 10 mm Всички фуги трябва да бъдат правилно проектирани и оразмерени от спецификатора и главния изпълнител в съответствие с приложимите стандарти, тъй като след изграждането промени обикновено не са възможни. База за изчисляване на необходимата ширина на фугата са техническите параметри на фугоуплътнителя и прилежащите строителни материали, както и експозицията на сградата, размерите и начина на строителство. Приблизителен разход на материал Ширина на фугата 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm Дълбочина на фугата 8 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm Дължина на фугата / 600 ml ~ 7.5 m ~ 4.5 m ~ 2.5 m ~ 1.6 m ~ 1.3 m Разход на материал / Проектиране на фугите Попълващо въже: Използвайте само полиуретаново попълващо въже със затворени клетки. Качество на основата Чиста, суха, хомогенна, без масла и смазки, без прах и свободни, ронещи се частици. Циментовото мляко трябва да се отстрани. 3 Sikaflex 3/4 ® -Construction (D) Подготовка на основата / Грундиране Непорьозни основи: Напр. метали, прахови покрития и др. трябва да се награпавят с фина шкурка и почистят със Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205) и чиста кърпа / парцал. След изчакване изпарението на разтворителя от мин. 15 минути, нанесете с четка Sika® Primer-3 N. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа). За PVC използвайте Sika® Primer-215. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа). Порьозни основи: Напр. бетон, газобетон и циментови мазилки, замазки, тухли и др. трябва да се грундират със Sika® Primer-3 N, като се използва четка. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа). Важна забележка: Грундовете са само подобрители на адхезията. Те нито заменят правилното почистване на свързващите повърхности, нито са в състояние да подобрят занчително техните якостни показатели. Грундовете подобряват дълготрайността на уплътнената фуга. За допълнителна информация направете справка с таблицата за грундовете Sika® Primer. Условия на полагане / Ограничения Температура на основата +5°C мин. / +40°C макс. Околна температура +5°C мин. / +40°C макс. Влажност на основата Суха Инструкции за полагане Начин на полагане / Инструменти Sikaflex® -Construction (D) се предлага готов за употреба. След подходяща подготовка на фугата и основата, поставете попълващото въже на необходимата дълбочина и ако е необходимо нанесете грунд. Поставете опаковката в работния пистолет и екструдирайте Sikaflex® - Construction (D), като се уверите, че е осъществен цялостен контакт със страните на фугата. Напълнете фугата като избягвате въвличането на въздух. За осигуряване на добра адхезия, Sikaflex® -Construction (D) трябва да се заглади, като се притисне към страните на фугата. За получаване на прави и чисти линии е необходима употебата на предпазна, самозалепваща лента. Отстранете лентата, докато уплътнителя е още мек. За получаване на идеална повърхност, загладете уплътнителя със специална течност за заглаждане. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти със Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. 4 Sikaflex 4/4 ® -Construction (D) Бележки за полагането / Ограничения Еластичния уплътнител не е желателно да се боядисва. Със съвместими бои може да се нанесе покритие до макс. 1 mm. Съвместимостта трябва да се тества съгласно DIN 52 452-2. Промяна в цвета е възможна при въздействие на химикали, високи температури, UV-лъчи (особено при бял цвят). Това не оказва неблагоприятно въздействие върху техническите характеристики и дълготрайността на продукта. Преди употреба върху естествен камък се свържете с нашия Технически отдел. Не използвайте Sikaflex® -Construction (D) като уплътнител върху стъкло, битумни основи, естествен каучук, EPDM или строителни материали, които отделят масла, пластификатори или разтворители, които биха компрометирали уплътнителя. Не използвайте Sikaflex® -Construction (D) за уплътнения при басейни. Неподходящ при водно налягане или постоянно водно натоварване. Използвайте само при добре проветрени помещения. Прясно положения уплътнител има мирис подобен на 'Амарето' докато напълно втвърди (бензалдехид). Не смсвайте и не излагайте Sikaflex® -Construction (D) на въздействието на вещества, които могат да реагират с изоцианати, особено алкохоли, които са често срещани компоненти при разредители, разтворители и кофражни масла. Такъв контакт може попречи или предотврати реакциите на свързване и втвърдяване на материала. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
600 ml мека опаковка - салам (20 салама/кутия) 300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша/кутия) 600 ml мека опаковка - салам (20 салама/кутия) 300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша/кутия) 600 ml мека опаковка - салам (20 салама/кутия) 300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша/кутия)