Каталог строителство
Всички продукти и материали
Хидроизолационни системи

Sika TopSeal-107

Sika TopSeal-107, двукомпонентна хидроизолация

Описание

SikaTop Seal-107 е двукомпонентен полимер-модифициран хидроизолационен циментов разтвор, който се състои от течен полимер и суха циментова смес, съдържаща специални добавки.

SikaTop® Seal 107 е двукомпонентен готов разтвор с нисък модул на еластичност на основата на цимент, модифициран със специални синтетични полимери, съдържащ фини подбрани агрегати и специални добавки. Може да се армира с алкалоустойчива мрежа от фибростъкло при хидроизолация на основи, подложени на напрежения на огъване и при защита на бетон. EN 1504 SikaTop® Seal 107 отговаря на изискванията на EN 1504-2. Употреба Защита на бетонни повърхности в съответствие със следните принципи на EN 1504-9: 1: защита срещу проникване (покритие); 2: контрол на влагата (покритие); 8: повишаване на съпротивлението (покритие); Хидроизолация и защита на хидравлични конструкции, като: басейни, резервоари, плувни басейни, бетонни тръбопроводи, мостове и канали; Вътрешна хидроизолация на стоманобетонни стени и подове в сутеренни помещения, като защита от инфилтрация на влага; Гъвкаво защитно покритие за стоманобетонни конструкции, изложени на въздействието на антиобледенителни соли и термична атака (замръзване / размръзване), проникване на въглероден двуокис и вода; Хидроизолация на тераси, балкони и всякакви повърхности, изложени на атмосферни въздействия. Характеристики / Предимства Висока степен на хидроизолация; Предварително дозирани компоненти: избягват се грешки при смесване; Устойчив на огъващи напрежения в основата, ако не са причинени от напукването й; Паропропусклив; Оптимална адхезия към почти всички основи, като напр. бетон, циментови разтвори, камък, тухла, желязо и др.; Не се напуква от съсъхване; Лесно нанасяне по вертикални стени и тавани. Данни за продукта Форма Външен вид / Цвят Компонент А: Бяла течност Компонент В: Сив прах Смесени компоненти (А + В): Циментово сив разтвор Опаковка 25 kg (20 kg чувал + 5 kg туба) Съхранение Условия на съхранение / Срок на годност 12 месеца от датата на производство, при правилно съхранение в ненарушена оригинална затворена опаковка, на сухо и прохладно място. 2 SikaTop 2/5 ® Seal-107 Технически данни Химична основа Цимент, модифициран с полимери, подбрани агрегати, микросилициев прах и фибри. Специфична плътност ~2.0 kg/l Зърнометрия Dmax: 0.5 mm Механични свойства Е-модул на натиск ~8800 N/mm2 (съгласно EN 196-1) 1 ден 7 дни 28 дни ≥ 17 N/mm2 ≥ 33 N/mm2 ≥ 44 N/mm2 Якост на натиск (съгласно EN 196-1) 1 ден 7 дни 28 дни ≥ 4.2 N/mm2 ≥ 6.6 N/mm2 ≥ 7.5 N/mm2 Якост на опън при огъване Изисквания по EN 1504-2 Метод на изпитване Резултати Изисквания Пропускливост на СО2 EN 1062-6 SD = 57 m SD > 50 m Пропускливост на водни пари EN ISO 7783 SD= 0.20 (Клас I) Клас I SD < 5 m (пропусклив) Клас II 5 m < SD < 50 m Клас III SD > 50m (непропусклив) Капилярна абсорбция EN 1062-3 0.017 kg m-2 h0.5 w < 0.1 kg m-2 h0.5 Цикли на замразяване / размразяване (потапянв в антиобледенителни соли) EN 13678-1 1.32 N/mm2 ≥ 0.8 N/mm2 Адхезионна якост EN 1542 1.17 N/mm2 ≥ 0.8 N/mm2 Опасни вещества (Хром VI) EN 196-10 < 0.0002 % < 0.0002 % Реакция на огън EN 13501-1 А2 Евроклас Информация за системата Детайли по полагането Разход на материал Ориентировъчно: 2.0 kg/m2 /mm Качество на основата Основата трябва да бъде здрава, почистена от прах, пръст, свободни частици, повърхностни замърсявания като масло, грес, циментово мляко и др. Кохезионната якост (pull off) на бетона трябва да бъде > 1.5 N/mm2 . Подготовка на основата Основата трябва да бъде подготвена чрез подходящи методи за механична обработка, например водоструйно или песъкоструйно почистване, механично или ръчно награпавяване. Препоръчват се почистващи методи без удари/вибрации. Повреденият, разслоен или слаб бетон трябва да се поправи с използване на разтворите SikaTop® или Sika® MonoТop® . Повърхността са намокря до насищане. Намокрената повърхност трябва да придобие тъмен матов вид, без да блести, като по повърхността не трябва да има вода. 3 SikaTop 3/5 ® Seal-107 Условия за полагане / Ограничения Температура на основата +8°C min. / +30°C max. Околна температура +8°C min. / +30°C max. Инструкции за полагане Отношение на смесване Комп. А : Комп. В = 5 : 20 Смесване SikaTop® Seal-107 може да се смеси с електрическа бъркалка на ниски обороти (~ 500 об./мин.). Разклатете добре компонент А преди употреба. След това излейте ~ ½ от комп. А в подходящ съд за смесване и добавете бавно комп. В при непрекъснато разбъркване. Когато сместа стане хомогенна, добавете останалото количество комп. А и разбърквайте щателно поне 3-4 минути до получаване на необходимата консистенция. Не добавяйте допълнително вода или други съставки. Всяка опаковка трябва да бъде смесена изцяло, за да се избегне десортиране на агрегатите, съдържащи се в прахообразния компонент. Начин на полагане Нанесете разтвора върху равна основа; ако е необходимо поправете повредените участъци. Шупли, счупени ръбове, отвори и др. се поправят с разтворите Sika® MonoТop® или SikaTop® (виж съответния Лист с технически данни за продукта). Нанесете първи слой с назъбена маламашка (3x3 mm), като упражнявате достатъчно силен и равномерен натиск върху основата, с цел постигане на равномерна дебелина, в една и съща посока. Ако е необходимо, поставете върху първия слой от пресен разтвор специалната алкало-устойчива мрежа от фибростъкло, точно изрязана, и добре притисната в разтвора, с помощта на гладка маламашка. Оставете първия слой грапав (от зъбите на маламашката) за по-добра адхезия на втория слой. След като първия слой се втвърди, нанесете втори слой SikaTop® Seal-107 с гладка маламашка напречно на първия. SikaTop® Seal 107 може и да се пръска с подходяща за фин разтвор помпа. При употреба като защитно покритие върху твърди основи, например стоманобетон, SikaTop® Seal 107 може да се нанася без да се армира с мрежа от фибростъкло. Отлична гладка повърхност може да се постигне с малка, облицована с гъба маламашка, когато разтворът започне да се втвърдява; перфектно гладък финиш се постига с плоска гладка метална маламашка. При наличие на фуги в пода и други критични зони (например връзка стена- под), хидроизолационният слой може да бъде усилен с лента Sika Seal TapeS. Тя трябва да се постави върху пресния първи слой и след това да се покрие с втория слой. Керамични плочки и стъклени мозаечни плочки могат да се поставят върху SikaTop® Seal 107 с помощта на подходящо циментово лепило за плочки (напр. лепило за плочки на циментова основа от клас C2 по EN 12004 – циментово средно еластично лепило). Фугите да се запълнят със съответния фугиращ разтвор за плочки Sika Ceram. Максималната препоръчителна дебелина на всеки слой е 2 mm. За хидроизолация и защита на бетон, правилната дебелина на нанасяне е поне 4 mm, нанесени на 2 слоя. Почистване на инструментите Почистете всички средства и инструменти с вода веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. Отворено време за работа при 20°С ~ 40 минути 4 SikaTop 4/5 ® Seal-107 Бележки за употребата / Ограничения Да се пази от дъжд поне 6 часа след нанасяне; Да се избягва директен контакт с хлорирана вода в плувни басейни, като се използва еднокомпонентното защитно покритие Sikagard® Poolcoat или чрез залепване на подходящи плочки; Да се избягва нанасяне на слънце и/или при силен вятър. Прясно нанесеният материал да се пази от пряка слънчева светлина и/или силен вятър, дъжд; Модулът на еластичност на SikaTop® Seal-107 е по-нисък от този на традиционния бетон. Основата трябва да бъде здрава и снабдена с компенсаторни фуги за поемане на всички очаквани конструктивни деформации; Не нанасяйте слоеве изравнителен разтвор върху SikaTop® Seal-107. Ако е необходимо, основата трябва да се нивелира и профилира преди нанасяне на SikaTop® Seal-107. Изчислителна база Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Опаковка
25 kg (20 kg чувал + 5 kg туба)