Каталог строителство
Всички продукти и материали
Добавки за бетони

Sika Cim Waterproofer

Sika Cim Waterproofer - добавка за водоплътност

Описание

SikaCim® WaterProofer е течна добавка не съдържаща хлориди за производство на водоплътни бетони и разтвори .

SikaCim® WaterProofer е течна добавка не съдържаща хлориди за производство на водоплътни бетони и разтвори . Употреба Добавка за водоплътност на бетони и разтвори за :  Басейни, фундаменти, резервоари  Фасади, стени и основи  Канали Характеристики/ предимства  Силен водоуплътняващ ефект, блокира капилярните пори  Не съдържа хлориди  Съвместима с всички видове цимент с изкл. на алуминатните  Лесно дозиране (2 пликчета за ~ 50 kg цимент Данни за продукта форма Външен вид / цветове Бяла течност Опаковка 500 мл найлонова опаковка. Кашони с 12 опаковки. Съхранение Условия на съхранение / срок на годност 12 месеца от датата на производство ако се съхранява правилно, в оригинални, неотворени опаковки, при температури между +5°C и +25°C. Да се защити от директна слънчева светлина и замръзване. Технически данни Химична основа Органични хидроизолационни съставки Плътност Специфична плътност: 1.02 kg/l (при +20°C) 2 SikaCim® WaterProofer 2/2 Информация за системата Данни за употреба Разход / Дозировка Препоръчителна дозировка около 2 % от масата на цимента. Което означава: - 2 опаковки за 50 кг цимент. - 1 опаковка за 25 – 35 кг цимент Указания за употреба Добавяне SikaCim® WaterProofer се добавя в направната вода или заедно с нея се подава в бетоносмесителя. Методи на полагане/ Инструменти Трябва да се спазват стандартните методи за полагане и производство на бетонни смеси. Направете справка със съответния стандарт. Трябва да се осигурят нормални условия за втвърдяването на бетона. Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употребата им. Втвърдил / изсъхнал материал може да се премахне само механично. Забележки при полагането / Ограничения Когато използвате SikaCim® WaterProofer трябва да се направят изпитвания за определяне на най-подходящия състав на бетонната смес. Замръзналият SikaCim® WaterProofer може да се използва след бавно размръзяване на стайна температура и интензивно разбъркване. SikaCim® WaterProofer не бива да се добавя върху сух цимент. SikaCim® WaterProofer се добавя в направната вода или заедно с нея се подава в бетоносмесителя. Преди употреба да се направят подходящи тестове за съвместимост. Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. Информация за безопасност За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсилогична и друга информация, свързана с безопасността. Правна информация Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Опаковка
500 мл найлонова опаковка. Кашони с 12 опаковки