Каталог строителство
Всички продукти и материали
Добавки за бетони

Sika-1

Sika-1 - течна добавка за водоплътност

Описание

Водоуплътняваща химическа добавка за строителни разтвори. Не променя времесвързването на цимента. Течна добавка за водоплътност

Водоуплътняваща химическа добавка за строителни разтвори. Не променя времесвързването на цимента. Области на приложение За водонепропускливи бетони, фасадни мазилки, подови замазки, разтвори за фугиране. Характеристики / Предимства Sika-1 съдържа водоотблъскващи и запълващи порите на циментния камък активни вещества. Чрез Sika-1 строителният разтвор се характеризира с - по-добра обработваемост; - намалена водопоглъщаемост и по-висока водонепропускливост; Sika-1 не е токсичен и не предизвиква корозия на арматурата. Данни за продукта Външен вид / цвят Жълта течност Плътност 1,05 kg/l Опаковки еднократна опаковка (туба) по 30 kg еднократна опаковка (варел) по 200 kg доставка в палета: 60 х 30 kg 2 х 200 kg Условия и срок на съхранение В затворени и неповредени оригинални опаковки: 12 месеца след датата на експедиране от завода Sika AG Да се съхранява защитен от студ Указания за приложение - основа: чиста, без масла и греси, награпавена - бетонова основа: най-малко на три седмици възраст - предварително се спират водни инфилтрации със Sika-4а - пясъкът за строителния разтвор трябва да е чист, гранулиран съгласно стандарта с едрина 0-4 мм - за строителен разтвор/мазилка обичайни са смесите цимент:пясък = 1:1 (за шприцване) до 1:3 ( за измазване) - за нанасянето на следващите слоеве мазилка трябва да се изчака 14 дни - резервоари, минни галерии, канализационни системи: последен, заглаждащ слой се нанася без Sika-1 За важни строителни обекти да се контактува с нашата служба за технически консултации. Дозиране - Sika-1 се разбърква преди употреба - приготвяне на разтвор: 1 обемна част Sika-1 се смесва с 10 обемни части вода преди употреба - при много мокър пясък: 1 обемна част Sika-1 се смесва с 6-8 обемни части вода преди употреба 2 Sika-1 2/2 Construction Добавяне и процес на смесване Готовият смесен разтвор за полагане трябва да се разбърква и да се употреби в рамките на 30 минути. Разтворът за приготовление да се добави към предварително размесената циментово-пясъчна смес. Да се добави такова количество, че да се постигне желаната консистенция. Минимална продължителност на смесване според модела смесител е 2-3 минути. Инструкции за безопасност Предпазни мерки Да се носят защитни очила, а при по-продължителен контакт и защитни ръкавици. Екология Да не се допуска попадане във водните басейни или в почвата. Токсичност Не е токсичен продукт Транспорт Не е опасен товар. Указание Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка

Опаковка
6kg,еднократна опаковка (туба) по 30 kg еднократна опаковка (варел) по 200 kg доставка в палета: 60 х 30 kg 2 х 200 kg